Tel: 0331/6 50 86; 0889 753 733

МАСКИ

Лични предпазни средства за защита на дихателните пътища
  • Средствата за защита на дихателните пътища са предназначени да защитават човека от опасни вещества, които се намират в атмосферата, където той/тя може да работят, под формата на твърди или течни аерозоли или разови пари
  • Човекът използващ средство за защита на дихателните органи трябва да знае природата на присъстващите рискове (състав и концентрация на токсичните вещества) в атмосферата, в която той/тя може да работи от една страна и нивото на изпълнение и границите на респиратора от друга страна. Важно е да се вземе под внимание времето, през което е необходимо да се усигори защита на дихателните органи, също така физиологичното натоварване (ритъм на дишане) на потребителя, за да се подбере дихател (респиратор), който има независима пригодимост
  • Граничната стойност на химичен състав с такава концентрация във въздуха, който може да вдишва един човек за определено време без риск за неговото здраве
  • Гранична стойност за работна експозиция с нивото на токсичните замърсявания, които могат да въздействат върху незащитен работник, през даден период без да предизвикат изменение на здравето му. Трябва да различаваме LTEL границата на въздействие за дълго време (за въздействие от 8 часов период) и границата за въздействие за кратко време (STEL - въздействие за интервал от 15 минути)
  • Тези стойности зависят от националното законодателство
Сгъваема маска
#23100
Сгъваема маска
#23105
Формована маска
#23101
Формована маска
#23106
Сгъваема маска
#23200
Сгъваема маска
#23205
Формована маска
#23201
Формована маска
#23206
Формована маска
#23236
Формована маска
#23246
Сгъваема маска
#23305
Формована маска
#23306